Chaiyos Commee

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Loei Rajabhat University
234 Loei-Chiang Khan Rd., Loei 42000, Thailand
081-873-0649

ผศ.ชัยยศ คำมี

วุฒิการศึกษา:ปร.ด.ไฟฟ้าศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า พระนครเหนือ

สาขาที่ถนัด: Electrical engineering , Programmable Logic Controller(PLC), Contrll Engineering
E-mail: chaiyos.com@lru.ac.th
Website: http://eee.idtech.lru.ac.th/th/chaiyos_com/

ผลงานวิชาการ

Publication

1. การศึกษาหารูปแบบการพัฒนาครูโดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู สถาบันราชภัฏเลย (นักวิจัยร่วม) ได้รับทุนอุดหนุนจากวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กันยายน 2548
2. การพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพอากาศและระบบการกระจายอากาศสำหรับโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ ระบบปิดที่มีการปรับอากาศแบบ Evaporative Cooling System และการประยุกต์ใช้งานกับการศึกษาด้านวิชาวิศวกรรมควบคุม การสัมมนางานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาด้านไฟฟ้าศึกษาประจำปี
3. ชุดสาธิตระบบควบคุมอุณหภูมิแบบ Fuzzy Control ในโรงเรือนเลี้ยงไก่ THE DEMONSTRATION OF TEMPERATURE CONTROL SYSTEM FUZZY CONTROL IN THE CHICKEN ROOM
4. Design and Comparison of the Chicken Room Air conditioning system via the Fuzzy Control System and Proportional-Integrate-Differential (PID Control System). การประชุมราชภัฏวิชาการ “การปฏิรูปการศึกษา การท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม” ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
5. Fuzzy Control for Temperature and Humidity of Chicken Room using Lab VIEW,ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4 วันที่ 7-8 กรกฎาคม หอประชุม 2554เบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ระยะเวลาประมาณ 1 ปี)
6. Fuzzy Temperature and Humidity Control of Chicken Room Using Lab VIEW.การประชุม วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2 เรื่อง การวิจัยท้องถิ่นเพื่อแผ่นดินไทย : พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น วันที่ 14-17 มกราคม 2554 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
7. การเปรียบเทียบการควบคุมแบบฟัซซีกับการควบคุมแบบ พีไอดีสำหรับอุณหภูมิและความชื้นของโรงเรือนเลี้ยงไก่ด้วยโปรแกรม Lab VIEW. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 5
8. การพัฒนาเครื่องฉายวัสดุทึบแสงเพื่อจุดประสงค์การสอน.รายงานการประชุมสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 9 “ความรู้สู่เชิงพาณิชย์นำเศรษฐกิจไทยก้าวไกลอาเซียน.วันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
9. การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรม Data Acquisition (DAQ) ด้วยซอฟแวร์ Lab View เพื่อการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมแบบฟัซซี่สำหรับโรงเรือนเลี้ยงไก่แบบปิด. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม.
10. การสร้างเครื่องนับจำนวนการตอกเสาเข็มควบคุมด้วยพีแอลซี. วารสารวิชาการ เทพสตรี I-TECH มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560.
11.เครื่องนับจำนวน โบล์ว เคาท์ ของการตอกเสาเข็มควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
Microcontroller Measuring Blow Count and Depth of Piles . วารสารวิจัย ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563 ISSN 1906-1889

 

รายวิชาที่สอน

6011001 วงจรไฟฟ้า
6011002 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
6001010 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
6001011 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
6012302 โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์
6013001 วิศวกรรมควบคุม
6013002 ปฏิบัติการวิศวกรรมควบคุม
 

ผลงานวิจัย

Copyright 2020 Computer Center .Loei Rajabhut University . Design By toppy@lru.ac.th