ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น. การประชุมคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 1/2564 ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

วันพุธที่ 4 สิงหาคม

Read More
ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

การนำเสนอผลงานวิชาการ ประเภทการนำเนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การนำเสนอผลงานวิชากา

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ⚡️⚡️ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้

Read More