บุคลากร

ดร.เมืองมล เสนเพ็ง

ประธานสาขา

ดร.เมืองมล เสนเพ็ง

วุฒิการศึกษา:

วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า

ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

อส.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาที่ถนัด:

E-mail:muangmol.sen@lru.ac.th

Website: http://eee.idtech.lru.ac.th/th/muangmol_sen/

ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ แสนประสิทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ แสนประสิทธิ์

วุฒิการศึกษา:

ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยขอนแก่น วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สาขาที่ถนัด: His research interests include control systems and automation, humanoid robot walking and balancing robot

E-mail:kittisak.san@lru.ac.th

Website: http://eee.idtech.lru.ac.th/th/kittisak_san/

ผศ.ดร.คมยุทธ ไชยวงษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร.คมยุทธ ไชยวงษ์

วุฒิการศึกษา:

ปร.ด. วิทยาการคอมพิวเตอร์

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาที่ถนัด:

Email:khomyuth.cha@lru.ac.th

Website: http://eee.idtech.lru.ac.th/th/khomyuth_cha/

ผศ.ดร.ชัยยศ คำมี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ ดร.ชัยยศ คำมี

วุฒิการศึกษา: ปร.ด.ไฟฟ้าศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า พระนครเหนือ

สาขาที่ถนัด: Electrical engineering , Programmable Logic Controller(PLC), Contrll Engineering

E-mail:chaiyos.com

Website: http://eee.idtech.lru.ac.th/th/chaiyos_com

ผศ. วุฒิภัทร จำรัสแนว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ. วุฒิภัทร จำรัสแนว

วุฒิการศึกษา:

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาที่ถนัด:

E-mail wuttiphut.jam@lru.ac.th

Website: http://eee.idtech.lru.ac.th/th/wuttiphut_jam/